50
   Wednesday
   61 / 50
   Thursday
   58 / 47
   Friday
   57 / 47